Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR WWW.ALAERTS-SHOP.BE

Deze voorwaarden gelden vanaf 11.02.2019
 

ALGEMEEN

De verkoper heeft als identiteit Alaerts bv met als hoofdzetel en afhaaladres/magazijn Alaerts BV, Bosstraat 46 / 0.29, 3560 Lummen te België. Gekend onder het ondernemings- of btw-nummer BTW BE 0464.387.104 – RPR Hasselt. Contactgegevens: tel. 0032 (0)13 30 21 78, e-mail: [email protected]

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling of koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het bezoek aan deze website of voor het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Deze algemene voorwaarden kunnen op eender ogenblik gewijzigd worden door Alaerts bv, uiteraard zullen deze steeds worden toegepast zoals ze van kracht zijn op het moment van de bestelling. 

Voor bestellingen niet via www.alaerts-shop.be afgesloten hebben onderstaande voorwaarden geen betrekking en gelden deze zoals vermeld op de achterzijde van onze facturen. De klant kan deze algemene voorwaarden steeds online op www.alaerts-shop.be raadplegen, afdrukken of via e-mail opvragen.
 

BESTELLING

Een overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink kopen en het aanvinken “Kopen met betaalplicht”, of door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Het plaatsen van een bestelling is steeds voorbehouden aan 'meerderjarigen 18+'. Alaerts bv kan bij vermoeden van onrechtmatig gebruik het order annuleren. Eventuele schade of kosten kan op de betrokkene worden verhaald. U dient om deze reden uw 'geboortedatum' op te geven bij iedere bestelling. Levering van alcoholische dranken is ENKEL MOGELIJK IN lidstaat België (afhaling wel mogelijk). 

Iedere btw-plichtige klant die goederen voor beroepsdoeleinden aankoopt is er strikt toe gehouden zijn btw-nummer te verstrekken. Alaerts bv is nooit aansprakelijk indien dit niet of incorrect wordt verstrekt. 

Het account of de gegevens van de klant bij aankoop zijn strikt persoonlijk en mag niet door andere personen gebruikt worden. Alaerts bv kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden wanneer bij het registreren van een account foutieve informatie wordt ingevuld door de klant.

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en inclusief Belgische btw en taksen. Mogelijke transportkosten worden vooraf meegedeeld in het besteloverzicht. Onze prijzen houden geen rekening met mogelijke douanekosten voor leveringen buiten België, deze zijn steeds ten laste van de klant.

Ieder order is onder voorbehoud van druk- of technische fouten, prijsstijging leveranciers en geldig zolang de voorraad strekt. Bij prijswijziging of  indien bepaalde producten fysiek toch niet voorradig blijken te zijn wordt de klant asap voor ontvangst van de goederen op de hoogte gesteld van de mogelijk vertraagde levering of het aangepaste aankoopbedrag. De klant kan omwille van deze reden uiteraard steeds de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling annuleren wanneer hij niet akkoord is. Foto’s gebruikt op de website zijn louter informatief en kunnen afwijken.
 

HERROEPINGSRECHT ONLINE AANKOOP

 
Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op aankopen door consumenten in de zin van de ‘Wet Marktpraktijken / consumentenbescherming’ en heeft dus enkel betrekking op producten bestemd voor niet-beroepsmatige doeleinden. Dit recht geldt aldus niet voor handelaars. De klant (consument – aldus niet handelaar) heeft het recht bepaalde geleverde producten binnen een periode van 14 kalenderdagen volgend op de dag na ontvangst zonder opgave van reden of motief te laten herroepen, maar dit uitgezonderd voor goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn zoals vb. voedingswaren. Dit op voorwaarde dat de productverpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopend ‘product’ u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Na afloop van deze termijn is terugzenden niet meer mogelijk. Indien de producten door de klant zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping.
 
De klant dient voor het verstrijken van deze termijn Alaerts bv per e-mail: [email protected] in te lichten of via het modelformulier voor herroeping. Terugzending van de producten dienen voor rekening van de klant te gebeuren in de originele verpakking (inclusief alle accessoires en bijbehorende documentatie) en in oorspronkelijke staat, inclusief het aankoopbewijs binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag na bekendmaking van herroeping per e-mail door de klant. Adres voor terugzendingen: Alaerts bv, Bosstraat 46 / 0.29, 3560 Lummen, België.
 
In het geval de terugzending conform werd uitgevoerd, draagt  Alaerts bv er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van het product. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico (vb. schade, diefstal, verlies, …) van de klant.
Tijdelijke seizoensproducten, producten op maat gemaakt voor de klant, gepersonaliseerde producten en producten vooraf aangekondigd met beperkte THT kunnen niet terug genomen of geretourneerd worden. Bestellingen hiervan, gedaan onder welke vorm dan ook (mail, webshop, tel ... ) kunnen ook niet geannuleerd worden ook al moeten deze nog uitgeleverd worden.

 

BETALING

Betaling kan enkel gebeuren via de betaalmodaliteiten aangeboden via onze webshop: overschrijving vooraf, cash bij afhaling, Paypal, Visa, Mastercard of American Express, Bancontact/Mister Cash, Belfius Direct Net, KBC/CBC Betaalknop, iDEAL. Een bestelling of levering wordt pas definitief uitgevoerd door Alaerts bv na effectief ‘ontvangst’ van het bedrag of betaling bij afhaling. Indien gewenst is er een aparte betaalregeling op aanvraag mogelijk voor o.a. overheidsinstanties na goedkeuring door Alaerts bv.

Niet-betaling op de vervaldag levert, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per jaar en een forfaitaire niet te herleiden schadevergoeding van 15% van de factuurwaarde, met een minimum van 60 EURO. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt het debetsaldo van de klantenrekening van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling eisbaar en is Alaerts bv eveneens gerechtigd om alle lopende bestellingorders te verbreken en/of de uitvoering van de orders te verdagen tot algehele betaling van de voorgaande leveringen. Dit alles zonder dat enige vergoeding toekomt aan de klant. Alle incasseringskosten, protestkosten en daarbij komende taksen zijn ten laste van de koper.
 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alaerts bv behoudt zich het recht van verkoper en eigenaar van de goederen voor tot hun integrale betaling, zelfs tegenover derden. De klant verbindt er zich toe de niet betaalde goederen te individualiseren als zijnde eigendom van Alaerts bv en hun op de hoogte te stellen van enige aanspraken die derden op deze goederen zouden laten gelden.
 

LEVERING

De termijnen en tarieven voor de levering en het transport zijn te raadplegen in het besteloverzicht voor u uw bestelling definitief plaatst. Alaerts bv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering of problemen door overmacht (stroompanne, staking, …). De leveringstermijnen dienen bovendien als indicatief beschouwd te worden. Goederen worden niet-gekoeld verstuurd, gelieve rekening te houden met de weeromstandigheden zodat deze niet te koud of te warm worden tijdens transport (hittegolf, ... ). De goederen worden verzonden op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

Alaerts bv beschouwt zijn leververbintenis als voldaan zodra de bestelling 2 x is aangeboden, zonder aanwezigheid, op het opgegeven adres uiteraard rekening houdend met de mogelijke leverinstructies/opmerking vermeld op het moment van het aankoopproces door de klant. In dat geval kan de klant voor zijn rekening een bijkomende levering vragen of de bestelling komen afhalen bij Alaerts bv.

De klant hoort de bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren op aantal en zichtbare gebreken en dit bij problemen te vermelden op het afleverdocument van de transportfirma. Hierna kan de transportfirma en Alaerts bv niet meer verantwoordelijk gesteld worden. Wanneer de klant een onregelmatigheid opmerkt, dient hij Alaerts bv hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, vooraleer het product te gebruiken. Levering van alcoholische dranken is ENKEL MOGELIJK IN lidstaat België (afhaling wel mogelijk). Bestelling van alcohol kan vanaf 18+ én wordt gecontroleerd aan de hand van uw geboortedatum. 
 

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Bij het plaatsen van een bestelling worden de gegevens van de klant enkel opgenomen in het klantenbestand van Alaerts bv in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alaerts bv zal deze persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken uitgezonderd de adresgegevens aan de betrokken transportfirma voor levering van de klant zijn bestelling. De klant kan op ieder ogenblik zijn beschikbare persoonlijke gegevens opvragen, laten corrigeren of schrappen.

Alaerts bv kan de gegevens van de klant gebruiken voor het toesturen van zijn nieuwigheden en promoties. Indien de klant dit niet wenst kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten. De klant heeft steeds de mogelijkheid zich vrijblijvend hierop in te schrijven en/of achteraf uit te schrijven.

Alaerts bv kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal, hacking of andere misdaadpraktijken waardoor deze persoonlijke of betaalgegevens gestolen en/of misbruikt kunnen worden.

Alaerts bv werkt conform de GDPR-wetgeving, u kunt onze privacy policy hier nalezen.

 

GARANTIE

De bruikbaarheid en de kwaliteit van de producten worden in de bijsluiter van iedere fabrikant gespecifieerd. De klant hoort de door de fabrikant of Alaerts bv voorziene informatie door te nemen, de daarin vervatte gebruiksinstructies en technische fiche strikt na te leven. Bij gebrek aan deze ‘info’ moet de klant hiervan melding doen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product via e-mail.

Wet van 1 SEPTEMBER 2004. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten: De consument is de natuurlijke persoon die een goed koopt voor privégebruik en niet voor professioneel gebruik. Een consument kan zich beroepen bij ‘niet-conformiteit’ op de wettelijke garantie. Het gebrek aan niet-conformiteit dient binnen de twee maanden na levering te worden gemeld aan Alaerts bv via e-mail. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de consument bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

(De waarborg kan niet worden ingeroepen bij: onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, verkalking, verwaarlozing, wijziging door de klant, slijtage ingevolge normaal gebruik en kwaad opzet, demontage of reparatie door een andere partij, alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product vb. door oxidatie – schokken – val …, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, defecten ten gevolge van brand – waterschade – bliksem – ongevallen – natuurrampen, bij abnormaal toegelaten gebruik, schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product. De waarborg is niet overdraagbaar.)

Indien klachten van de consument door Alaerts bv gegrond worden bevonden, zal Alaerts bv de geleverde zaken kosteloos vervangen of de prijs in voldoende mate verlagen in functie van de ernst van het gebrek of zal de overeenkomst worden ontbonden. In dat geval wordt met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, waarbij het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de producten in kwestie.

Contactgegevens: e-mail: [email protected]

Voor iedere professionele klant gelden de garantiebepalingen en vrijwaringsplicht zoals omschreven door de fabrikant.
 

“Garantie voor professionele percolators, toestellen, ...:

U geniet als professionele klant van 12 maanden garantie op het toestel vanaf het moment van aankoop, uiteraard onder volgende voorwaarden:

Het verkochte goed werd volgens de meegeleverde handleiding gebruikt. Het goed werd in normale omstandigheden gebruikt. In geen geval worden goederen teruggenomen die beschadigd of vervallen zijn of die geen volledige verkoopseenheid uitmaken. De waarborg kan niet worden ingeroepen bij onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, verkalking, verwaarlozing, wijziging door de klant, slijtage ingevolge normaal gebruik, demontage of reparatie door een andere partij. Er wordt geen garantie verleend aan een toestel met een serienummer waaruit blijkt dat deze niet aangekocht werd bij onze firma.

De waarborg omvat het kosteloos leveren van nieuwe onderdelen ter vervanging van defecte. Werkuren, verplaatsing- en verzendkosten vallen niet onder de waarborg en worden steeds aangerekend.

Een defect/gebrek kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook.     

U kunt het toestel eenvoudig binnenbrengen of terugsturen, na ons vooraf even in te lichten, per mail of tel. Wij geven u dan binnen de 24u. het correcte terugzendadres samen met een werkbon.”
 

AANSPRAKELIJKHEID

Alaerts bv is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en publicatiefouten, technische storingen op de website of door leveranciers of producenten foutief verstrekte technische gegevens. Alaerts bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen hiervan.

Alaerts bv is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook voorvloeiend uit slecht gebruik van de producten, niet conforme bewaringsinstructies (vb. te hoge of te lage omgevingstemperaturen) van het product, het niet-naleven van de gebruiksaanwijzing of instructies op de verpakking, slecht onderhoud en het gebruik van verkeerde toebehoren of bijproducten die het product schaden.

Wij kunnen in geen geval op enige wijze (mede)verantwoordelijk gesteld worden voor welke vorm van schade ook, (noch materiële, noch morele en/of lichamelijke schade) die het gevolg is van het verkeerd of zelfs onoordeelkundig gebruik van onze producten door de klant, zijn aangestelden of zijn afnemers (zonder beperkend te zijn, betreft het hier ondermeer overdosering, elk gevolg van reacties die kunnen ontstaan door het product te mengen met andere chemicaliën zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk advies hieromtrent, het negeren van voorgeschreven voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van beschermende kledij, brillen, maskers, het gebruik van producten in niet-afdoende verluchte ruimten, het niet respecteren van de meegeleverde handleiding enz ...). De afnemer die eventueel producten zou doorverkopen, verbindt er zich toe zijn cliënteel alle inlichtingen en schrijven desbetreffende te verschaffen die hem ter beschikking werden gesteld door Alaerts bv.

Alaerts bv is niet aansprakelijk voor:

- informatie of linken met verwijzing naar deze website via externe sites en/of bedrijven
- content op externe sites waarnaar deze site mogelijk verwijst
- foutieve informatie in msds fiches en handleidingen van fabrikanten


GESCHILLEN

Op deze verkoopsvoorwaarden of bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal op geen enkele wijze de geldigheid van de andere bepalingen aantasten. 

© Teksten en foto’s Alaerts bv en hun respectievelijke eigenaars

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »